وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات نرخ بیکاری شهرستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

  • 16197-ت58753هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 16197/ت58753هـ تاریخ: 1400/02/18 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/02/15 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و جزء (1) بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد: -1برای تعیین شهرستان ‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص ‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال‌ آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می گیرد: (فرمول) تبصره - شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می گردند. -2شهرستان های موضوع بند (1) این تصویب نامه در سال 1400 شامل (91) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند. -3کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه از ابتدای سال 1400 به بهره برداری می رسند یا مجوز تاسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور برخوردار شوند. تبصره - در صورت حذف شهرستان در سال‌ های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می ‌گردد. -4 نحوه تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تشکیل شده و یا می شوند، به شرح زیر است: الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان های مندرج در فهرست بند (2) این تصویب نامه (91 شهرستان)‌ تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان ها از فهرست بند (2) این تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0